مجتمع مسکونی زمانی نیاوران

واحدهای موجود

یک واحد 148 متری در خیابان احمد زمانی نیاوران طبقه سوم

8طبقه% 5 طبقه مسکونی، طبقات همکف، 1- و 2- پارکینگ و انباری

طبقه همکف لابی و فضای بازی بچه ها

5 طبقه 2 واحدی