تعدادی مغازه تجاری در پاساژ طاهری قشم

جزیره قشم، بلوار ولیعصر، ساختمان طاهری، طبقه همکف.

مساحت موقعیت ردیف
23.36 جنوب طبقه همکف 1
20.21 غرب طبقه همکف 2
19.48 همکف 3
17.84 غرب طبقه همکف 4
19.48 غرب طبقه همکف 5
23.08 جنوب طبقه همکف 6
25.84 جنوب طبقه همکف 7
15.18 مرکز طبقه همکف 8
15.18 همکف 9